หน้าแรก

Slider

เพิ่มศักยภาพของคน เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม

จัดสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง บนพื้นฐานวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Q&A ถาม-ตอบ

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานเทศบาล

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริการงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔