หน้าแรก

อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ มาตรฐานการให้บริการและปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ

แผน/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส/ประจำปี

แผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาล

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ

เพิ่มศักยภาพของคน เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม

จัดสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง บนพื้นฐานวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Q&A ถาม-ตอบ

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานเทศบาล

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริการงานเทศบาล

จำนวนผู้เยี่ยมชม