หน้าแรก

Slider

เพิ่มศักยภาพของคน เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม

จัดสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง บนพื้นฐานวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Q&A ถาม-ตอบ

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานเทศบาล

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริการงานเทศบาล