วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์(vision)
“ เพิ่มศักยภาพของคน เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม จัดสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง บนพื้นฐานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ”

พันธกิจ(mission)

 1. จัดให้มีน้ำอุปโภค บริโภค
 2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 3. จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 6. ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม
 7. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ
 8. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 9. ประชาชนได้รับการบริการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง
 10. การคมนาคมได้รับการดูแลทำนุบำรุงให้การติดต่อสัญจรไปมาได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
 11. ประชาชนมีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
 12. ประชาชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง
  5.ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีกินดี มีรายได้มีอาชีพที่มั่นคง การประกอบอาชีพภาคการเกษตรสามารถพึ่งตนเองได้
 13. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้คิดดีทำดี และใช้เป็นหลักแนวทางดำเนินชีวิตที่ดี
 14. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งดารเรียนรู้ เรียนรู้วิทยาการใหม่ สามารถปรับตัวตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีคุณค่า
 15. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ศาสนสถานให้เป็นจุดเด่น จุดขายสามารถสร้างรายรายสู่ชุมชน
 16. ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ให้น่าอยู่
 17. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 18. เพิ่มศักยภาพชุมชน ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบต่อท้องถิ่น พัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 19. การบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นไปอย่างถูกตั้ง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการ และสามารถตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร และชุมชน สังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 4 ส่งเสริมการลงทุน ด้านการเกษตร พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 6 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพานทางระบายน้ำ
1.2   ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองส่งน้ำ ระบบสูบน้ำ เพื่อการเกษตรเครื่องมือการเกษตร อุปโภค บริโภค
1.3  พัฒนาการระบบผังเมือง การควบคุมอาคารและงานสาธารณูปโภค
2.การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต2.1   ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และป้องกันโรค
2.2   ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เยาวชน และส่งเสริมการศึกษา     
2.3   ให้การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
  2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.การบริหารจัดการองค์กร และชุมชน สังคมอาเซียน
  
3.1  การบริหารจัดการองค์กร ที่ดี
3.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมสู่อาเซียน
4. ส่งเสริมการลงทุน ด้านการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว4.1  ส่งเสริมการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
4.2  ส่งเสริมการลงทุนทางการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน
4.3  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5.1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลชุมชน
6. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น6.1  ส่งเสริมการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Copyright © 2019. All rights reserved.