E-Service

1.การยื่นคำร้องทั่วไป ในการยืมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ

2.การยื่นคำร้องแจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชำรุด (แจ้งซ่อม)

3.การตรวจสอบการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ ผู้พิการ

การชำระภาษี ผ่านช่องทางออนไลน์

PDF Embedder requires a url attribute

ตัวอย่างหนังสือ แจ้งยอดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านช่องทาง E-Service ได้ โดยการแสกน QR-CODE หรือ บาร์โคต เพื่อเข้าสู่ระบบ แบบฟอร์มการชำระภาษี ได้

33