ประกาศเทศบาล เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ ฯ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒  ( แบบแสดงความคิดเห็น คลิกที่นี้ )

Copyright © 2019. All rights reserved.