มาตรการภายในองค์กร

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่-อปท.

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม-ปี-67

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

         *คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน*

 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ขององค์กร

กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของเทสบาลตำบลหนองสูงเหนือ

รายงานผลตาม นโยบาย No Gift Policy

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย-No-Gift-Policy-ปี-66

Copyright © 2019. All rights reserved.