การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่องค์กร

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน-ปี-65

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส-ปี-2565-1

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

การรายงาน-No-Gift-Policy-65

การเสรอมสร้างวัฒธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร