แผนการใช้งบประมาณประจำปี

เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบัญญัติ-งบประมาณรายจ่าย-ประจำปี-พ.ศ.2567

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน-งบ-65-รอบ-6-เดือน.pdf

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564

Copyright © 2019. All rights reserved.