สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของเทศบาลและพื้นที่ตำบลหนองสูงเหนือ ตั้งอยู่ในตัวอำเภอหนองสูง อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมุกดาหาร ห่างจากจังหวัดมุกดาหารประมาณ 60 กม. ทางหลวงแผ่นดินจำนวน 2 สาย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2042 (มุกดาหาร-กุฉินารายณ์)  และทางหลวงหมายเลข 2370 ( หนองสูง – นิคมคำสร้อย )ทิศเหนือ          จดตำบลคำชะอี  อำเภอคำชะอี             จังหวัดมุกดาหารทิศใต้             จดตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง           จังหวัดมุกดาหารทิศตะวันออก     จดตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง            จังหวัดมุกดาหารทิศตะวันตก      จดตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง             จังหวัดมุกดาหารตำบลหนองสูงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ        10,025  ไร่ หรือประมาณ 16.12 ตารางกิโลเมตรตำบลหนองสูง มีเนื้อที่ประมาณ              11,739  ไร่ หรือประมาณ 18.87 ตารางกิโลเมตรรวมเนื้อที่ประมาณ 21,764 ไร่ หรือประมาณ 34.99 ตารางกิโลเมตร
1.2 สภาพภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ราบภูเขาขนาบทั้งสองด้าน ในแนวตะวันออกและตะวันตก มีป่าไม้ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งกำเนิดต้นธาร ซึ่งไหลผ่านระหว่างหมู่บ้าน พื้นที่ลาดเอียงตามเชิงเขามีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
1.3 สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศจัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical monsoon climate) ซึ่งแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดผ่านทะเลและมหาสมุทร ทำให้อากาศชุมชื้นและฝนตกชุก และยังได้รับอิทธิพลความชุมชื้นแถบบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย ส่วนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมา สำหรับฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีอากาศร้อนและอบอ้าว
1.4 ลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นภูเขามีที่ราบเหมาะแก่การเกษตรค่อนข้างจำกัดกลุ่มดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดินไร่ พบร้อยละ ๔๕ ของพื้นที่ทั้งหมด มีลักษณะเป็นดินร่วนถึงดินปนทรายมีการระบายน้ำค่อนข้างดี มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ รองลงมาคือกลุ่มดินพื้นที่สูงและภูเขา พบร้อยละ๓๕ ของพื้นที่ทั้งหมด พบในบริเวณที่มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาหรือเทือกเขา ส่วนใหญ่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ ๓๕ เป็นบริเวณที่ไม่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติและเพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร กลุ่มดินคละ ซึ่งมีลักษณะดินในกลุ่มดินไร่คละดินนา พบเพียงร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ทั้งหมดและกลุ่มดินนา ซึ่งมีลักษณะการระบายน้ำไม่ค่อยดีใช้ประโยชน์ในการทำนา พบเพียงร้อยละ ๕ ของพื้นที่ทั้งหมด
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำห้วย  จำนวน  8  สาย  ดังนี้1) ลำห้วยคันแทน้อย มีต้นกำเนิดจากที่ราบเชิงเขาภูสีฐาน ไหลผ่านบ้านโนนน้ำคำ หมูที่ 5 บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 6 , 7 บ้านหนองสูง ไหลลงสู่ห้วยบังอี่ ที่ตำบลหนองสูง2) ลำห้วยคันแทใหญ่ มีต้นกำเนิดจากห้วยคันแทน้อย ไหลผ่านบ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสูง  หมู่ที่ 7 บ้านคันแท และไหลไปบรรจบห้วยบังอี่บ้านวังไฮ ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง3) ห้วยสายหนองเขน-คำเฮี้ย เป็นลำห้วยเล็กๆ ในเขตบ้านโนนน้ำคำ ไหลลงจบห้วยคันแทน้อย หมู่ที่ 64)ห้วยสายหนองโอเป็นเขตกั้นตำบลหนองสูงเหนือกับตำบลโนนยางผ่านเขตบ้านหนองสูง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 1 ไหลลงสู่ห้วยบังอี่5) ห้วยซัน ต้นกำเนิดจากภูถ้ำเม้น บ้านป่าเม็ก ไหลผ่านเขตบ้านป่าเม็ก นาหนองแคน บรรจบห้วยบังอี่6) ห้วยม่วง ต้นกำเนิดจากภูผาแดง บ้านนาหนองแคน ไหลผ่านบ้านนาหนองแคน ไหลบรรจบห้วยบังอี่ในเขตตำบลภูวง อำเภอหนองสูง7)  หนองสูง คลุมพื้นที่ หมู่ที่ 3,4,6,และ78)  ห้วยบังอี่เป็นลำห้วยสายหลักที่ไหลผ่านพื้นที่เขต เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคที่สำคัญแหล่งน้ำที่เกิดจากการก่อสร้าง  คือหนองน้ำต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติแล้วมนุษย์ได้ขุดลอกให้เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ หรือการขุดบ่อสระน้ำเพื่อรองรับน้ำสำหรับการเกษตร และเลี้ยงปลา เป็นต้น ดังนี้1)  ฝายปิด-เปิด ห้วยคันแทน้อย สร้างโดยกรมชลประทาน(ในพื้นที่บ้านหนองสูง หมู่ 7)2)  ฝายปิด-เปิด ห้วยบังอี่  ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง(ในพื้นที่บ้านหนองแต้,ป่าเม็ก)3)  ฝายปิด-เปิด ห้วยสายหนองโอ เกษตรกรใช้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์(ในพื้นที่บ้านหนองสูง หมู่ 8)4)  อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ สร้างโดยกรมชลประทาน(ในพื้นที่บ้านโนนน้ำคำ หมู่ 5)5) สระน้ำต่างๆ
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ลักษณะป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณ ยังอยู่ในสภาพสมบรูณ์  และในป้าไม้ยังมีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด ส่วนใหญ่ป่าไม้ในภูเขาสูง

2.ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครองตำบลหนองสูงเหนือ  แบ่งการปกครองออกเป็น  8 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1  บ้านหนองสูง                        หมู่ที่ 5  บ้านโนนน้ำคำหมู่ที่ 2  บ้านหนองสูง                        หมู่ที่ 6  บ้านหนองสูงใหม่หมู่ที่ 3  บ้านหนองสูง                        หมู่ที่ 7  บ้านหนองสูงหมู่ที่ 4  บ้านหนองสูง                        หมู่ที่ 8  บ้านหนองสูงตำบลหนองสูง  แบ่งการปกครองออกเป็น  5 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1  บ้านหนองแต้                       หมู่ที่ 4  บ้านคันแทหมู่ที่ 2  บ้านนาหนองแคน                  หมู่ที่ 5  บ้านป่าเม็กหมู่ที่ 3  บ้านดงมะแหน่ง
2.2 การเลือกตั้ง
แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบล ทั้งเขตเทศบาลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ ๑  ประกอบด้วย ตำบลหนองสูงเหนือ หมู่ที่ 1,3,4,5,6,8
เขตเลือกตั้งที่  ๒  ประกอบไปด้วย บ้านหนองสูง หมู่ 2,7 และตำบลหนองสูงทุกหมู่บ้าน
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา

3.ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 4,541 คน 1,134 ครัวเรือน ดังนี้

ตำบลหนองสูงเหนือ
หมู่ที่บ้านประชากรจำนวนผู้นำหมู่บ้านชายหญิงรวมครัวเรือน(กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน)1หนองสูง20424745198นายสมหมาย  อาจวิชัย2หนองสูง1078419148นายนิวัฒน์  จันปุ่ม3หนองสูง9111120247นายปานเงิน  แสนโคร4หนองสูง236227463138นายสุรศักดิ์  หนองสูง5โนนน้ำคำ18315934286นางสาวอารีย์  ทวีวัฒนสุข6หนองสูงใหม่271289560147นางนวลมณี  จันปุ่ม7หนองสูง12612525156นายสุรชิต  อาจวิชัย8หนองสูง161160321108นายคามณี  แสนโคตรรวม1,3791,4022,781728ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร  ปี 2559

ตำบลหนองสูงหมู่ที่บ้านประชากรจำนวนผู้นำหมู่บ้านชายหญิงรวมครัวเรือน(กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน)1หนองแต้18117135883นายประจิต  จันปุ่ม2นาหนองแคน300306606135นายณรงค์  แก้วศรีนวม3ดงมะแหน่ง11610822459นายสมนึก  กลางประพันธ์4คันแท18418937375นายสุระชัย  โคสาสุ5ป่าเม็ก9810119954นายสว่าง  พันสีหะรวม8798811,760406ข้อมูลจากทะเบียนราษฎรปี  2559

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากรหญิงชาย
หมายเหตุจำนวนประชากรเยาวชน 370  คน 341 คนอายุต่ำกว่า 18 ปีจำนวนประชากร 1,510 คน 1,516 คนอายุ 18-60 ปีจำนวนประชากรผู้สูงอายุ 403 คน 351 คนอายุมากกว่า 60 ปีรวม2,283 คน2,258 คนทั้งสิ้น 4,541 คน

Copyright © 2019. All rights reserved.