ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566