คณะผู้บริหาร

นายชัยยา จันปุ่ม
นายกเทศมนตรี

โทร 081 – 0547843
นายสุรชิต อาจวิชัย
รองนายกเทศมนตรี 1
โทร 085 – 1616574
นายพลพรรค อาจวิชัย
รองนายกเทศมนตรี 2
โทร 064 – 7788208

นายสามารถ แสนสุข
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร 089-5771667
น.ส.สุดารัตน์ อาจวิชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร 094-6396449
นายธนพล พลหาญ
ปลัดเทศบาล
โทร 092-9194526