ข้อมูลดำเนินงาน

การขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การขับเคลื่อน

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ-

ฐานข้อมูลผู้พิการ

ฐานข้อมูลผู้พิการ

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ-พิการ-ปี-64

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

การส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ชุมชน

โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในขุมชนต

การช่วยเหลือประชาชนจากการร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2564

การช่วยเหลือ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก

ภาพสถานที่ก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6

ภาพสถานที่-ก่อสร้าง

รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสูง หมู่ 6

รายงานผลการดำเนินงาน

Copyright © 2019. All rights reserved.