การติดตามประเมินแผนพัฒนา

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่าง ตุลาคม 64 – มีนาคม 65)

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-งบ-2565-รอบ-6-เดือน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564