กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของการปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ระเบียบ-มท-ว่าการช่วยเหลือประชาชน-ฉ-2-พ.ศ.2561

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.2562

กฎกระทรวง การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

กฎกระทรวงผ่อนชำระ

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และการวิธีประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

กฎกระทรวงกำหนดวิธีประกาศ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการดำเนินตาม-พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.2562

พรก.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดิน

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550

พรบ.ควบคุมอาคาร-พ.ศ.2522-แก้ไขเพิ่มเติมถึง-ฉบับที่-4-พ.ศ.2550

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558

พรบ.ควบคุมอาคาร-พ.ศ.2522-แก้ไขฉบับที่-5-พ.ศ.2558

Copyright © 2019. All rights reserved.