การประเมินคุณธรรมฯ(ITA)

ข้อ O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณะรรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน