ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

แสดงความคิดเห็นและข้

Read more

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒

การรับฟังความคิดเห็น

Read more

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 6 – บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลางโครงกา

Read more