แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดภูถ้ำช้าง – ที่ตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ (Solar cells) หมู่ที่ ๒ บ้านนาหนองแคน ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบแปลนโครงการก่อสร้

Read more

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดภูถ้ำช้าง – ที่ตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ (Solar cells) หมู่ที่ ๒ บ้านนาหนองแคน ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลางโครงกา

Read more

แบบแปลนโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 6 – บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบแปลนโครงการก่อสร้

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือเรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินเพื่อจัดทำโครงการเช่าที่ดินสำหรับเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ภายในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒)

ดำเนินการตามแผนการบร

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาที่ดินเพื่อจัดทำโครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ภายในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ ๖ – บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 6 – บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลางโครงกา

Read more

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 6 – บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลางโครงกา

Read more

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 6 – บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศและเอกสารประกว

Read more