ประกาศเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

แสดงความคิดเห็นและข้

Read more

ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ รับสมัครระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

การรับสมัครบุคคลเข้า

Read more

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒

การรับฟังความคิดเห็น

Read more

สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒

สรุปการรับฟังความคิด

Read more

สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างโครงการจ้างเหมาสถานที่เอกชนทิ้งขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สรุปการรับฟังความคิด

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างโครงการจ้างเหมาสถานที่เอกชนทิ้งขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)

การรับฟังความคิดเห็น

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)

การรับฟังความคิดเห็น

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือเรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินเพื่อจัดทำโครงการเช่าที่ดินสำหรับเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ภายในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒)

ดำเนินการตามแผนการบร

Read more