ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ

Read more

สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ

สรุปการรับฟังความคิด

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

แสดงความคิดเห็นและข้

Read more