แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดภูถ้ำช้าง – ที่ตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ (Solar cells) หมู่ที่ ๒ บ้านนาหนองแคน ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบแปลนโครงการก่อสร้

Read more

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดภูถ้ำช้าง – ที่ตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ (Solar cells) หมู่ที่ ๒ บ้านนาหนองแคน ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลางโครงกา

Read more

สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ

สรุปการรับฟังความคิด

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

แสดงความคิดเห็นและข้

Read more

ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ รับสมัครระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

การรับสมัครบุคคลเข้า

Read more

แบบแปลนโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 6 – บ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แบบแปลนโครงการก่อสร้

Read more

สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒

สรุปการรับฟังความคิด

Read more

สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างโครงการจ้างเหมาสถานที่เอกชนทิ้งขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สรุปการรับฟังความคิด

Read more