ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประกาศเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โค ๑๘) โดยดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ของเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เป็นการชั่วคราว

1 2 3 4 10