สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ และประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง การเก็บ ขน และ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ และประชาชนทั่วไป
ต่อ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่อง การเก็บ ขน และ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔