แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2563

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบัญญัติ-งบ-64

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564

รายงานการใช้จ่ายงบ-64-รอบ-6-เดือน