ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

การโอนงบประมาณ ครั้งที่ 1

โอน-ครั้งที่-1

การโอนงบประมาณ ครั้งที่ 2

โอน-ครั้งที่-2

การโอนงบประมาณ ครั้งที่ 3

โอน-ครั้งที่-3

การโอนงบประมาณ ครั้งที่ 4

ครั้งที่-4

การโอนงบประมาณ ครั้งที่ 5

ครั้งที่-5