การติดตามประเมินแผนพัฒนา

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่าง ตุลาคม 63 – มีนาคม 64)

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-64-รอบ-6-เดือน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการติดและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น-ปีงบประมาณ-2563